Κάλυψη κυρτού σχήματος

Για την κάλυψη κυρτού σχήματος  F  με ομοιόθετα ίσα προς  F/2 επαρκούν επτά το πολύ σχήματα.

Comments are closed.